Knjižnica

Priročniki

Instrumenti vključevanja mladih na lokalni ravni

Dobro za mlade: Orodje za vrednotenje politik, predpisov in ukrepov za mlade

Mladi in občina, sodelovanje generacij

Kako ustanoviti mladinsko organizacijo?

Kako pripraviti lokalno strategijo na področju mladih in mladinske politike?

Kako biti uspešen mlad občinski svetnik?

Aktivno državljanstvo in domovina

 

 

Predpisi in zakonodaja

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS)

Zakon o mladinskih svetih (ZMS)

Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013–2022

Izvedbeni načrt Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013–2022

Revidirana evropska listina o vključevanju mladih v lokalno in regionalno življenje

Prenovljen okvir evropskega sodelovanja na področju mladine 2010 – 2018

2202. Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju, stran 634

 

Raziskave in analize o mladini v Sloveniji

Analiza lokalnih mladinskih politik po občinah (2015)

Raziskava mladina 2010

Raziskava mladina 2013 (Youth 2013)

Analiza potreb mladinskih organizacij po izobraževanju

Analiza mladinskih politik po občinah v Sloveniji

Analiza nabora instrumentov za vključevanje mladih

Analiza dela in potencialov za rast in razvoj mladinskih svetov lokalnih skupnosti

Bela knjiga: Vključevanje mladih v oblikovanje lokalnih politik

Bela knjiga 2. del: Evalvacija participacije mladih na lokalni ravni

Mladinsko delo in mladinska politika na lokalni ravni

Strategija za mlade v občini Ajdovščina 2013 – 2018

Strategija za mlade v občini Radovljica 2016 – 2021

Analiza ukrepov občine Radovljica, javnih zavodov in drugih instutucij na področju mladine

Mladi v občini Radovljica – analiza stanja

Analiza o položaju, potrebah in željah mladih v občini Radlje ob Dravi

Strategija za mlade v občini Radlje ob Dravi 2016 – 2020

Mladi v Sloveniji – statistični pregled o mladih (SURS, 2009)

Med otroštvom in odraslostjo – analiza položaja mladih v Sloveniji (IRSSV, 2009)

Matrika ukrepov državnih organov na področju mladinske politike (IRSSV, 2010)

Mladinsko delo in mladinska politika na lokalni ravni (Mreža MaMa, 2010)

Analiza razvoja in potencialov mladinskih centrov v Sloveniji

Analiza razvoja in potencialov nacionalnih mladinskih organizacij v Sloveniji

Analiza razvoja ter potencialov nevladja mladinskega polja v Sloveniji

Mladinsko delo na lokalni ravni: primerjalna analiza petih držav

 

Kriteriji dobrega delovanja

Kriteriji dobrega delovanja mladinskih centrov

Kazalniki dobrega delovanja mladinskih svetov lokalnih skupnosti

 

Publikacije programa mladim prijazna občina

Gradimo mladim prijazne občine

Usposabljanje za mladinske organizacije (skripta)

Transverzala mladinskih organizacij

 

Programski dokumenti Mladinskega sveta Slovenije

Mladinsko organiziranje

Participacija mladih

Informiranje mladih

Zaposlovanje mladih

Izobraževanje mladih

Stanovanjska problematika mladih

Mobilnost mladih

Zdravje mladih

Prostovoljstvo mladih

Deklaracija mladih o okolju

Naroči

 

knjiznica