KLUB MLADIH SVENTIC IN SVETNIKOV SLOVENIJE – KMSSS

Inštitut za mladinsko politiko je v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije organiziral prvo, ustanovno srečanje kluba mladih svetnic in svetnikov Slovenije. Klub združuje občinske in mestne svetnice in svetnike iz vse Slovenije, ki so bili v letu izvolitve stari do vključno 29 let, njegov namen pa je izmenjava izkušenj in primerov dobrih praks na področju lokalne mladinske politike, strokovna podpora mladim svetnikom in druženje mladih svetnikov iz vse Slovenije

 

Ustanovno srečanje se je začelo z nagovoroma direktorice Inštituta za mladinsko politiko, Nine Bavčar Čargo in predsednice Mladinskega sveta Slovenije, Anje Fortuna. Obe sta povedali, da se danes vse prevečkrat mlade označuje kot apatične, pasivne in nezainteresirane za družbeno in politično dogajanje. In vendar je danes v Sloveniji sto osemdeset mladih svetnic in svetnikov, ki sedijo v mestnih oziroma občinskih svetih in so dokaz, da mlade še kako zanima družbeno dogajanje ter da si mladi želijo sooblikovati prihodnost naše družbe in države.DSC_0072

 

Da so mladi aktivno in da imajo lokalne oblasti pomembno vlogo pri sooblikovanju mladim prijaznega okolja, so se strinjali tudi naslednji govorci.Prvije svojo zgodbo predstavil nekdaj najmlajši poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, danes uspešen mestni svetnik Mestne občine Ptuj, Andrej Čuš. Svojo pot od aktivnega nastopanja naodru, pa do aktivnega županovanja je predstavil župan Občine Medvode, Nejc Smole, ki se je v svojem govoru pošalil, da moraš biti pogumen in hkrati pozitivno nor, da se začneš ukvarjati z lokalno politiko. Za tem je sledila še predstavitev karierne poti nekdanjega podpredsednika Mladinskega sveta Slovenije, danes odločnega župana Občine Ajdovščina, Tadeja Beočanina, ki je mlade svetnice in svetnike opomnil, da je za uspešno vodenje občine potrebno ubrati dinamičen pristop, ki odgovarja na aktualno problematiko tako mladih, kot tudi ostalih občanov.

DSC_0123-2

 

Srečanje se je zaključilo z delavnico, kjer so mlade svetnice in svetniki aktivno sodelovali pri oblikovanju delovanja kluba.  Tekom delavnice so v sproščenem duhu povedali svoje želje in pričakovanja, ki jih imajo do ustanoviteljev kluba. Inštitut za mladinsko politiko in Mladinski svet Slovenije vidijo kot dva pomembna partnerja, ki jim bosta nudila oporo in strokovno pomoč pri procesu oblikovanja mladinskih politik na lokalni ravni. 

Vsi prisotni so se strinjali, da mora Klub postati mladim svetnicam in svetnikom opora in hkrati stičišče idej in znanja za nadaljnje delo v lokalnih skupnostih, kjer se bodo različna mnenja cenila in spoštovala in kjer se bo skupaj gradilo boljši jutri.

 

 
 

“Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju -1” in “Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju -2” izvaja  Inštitut za mladinsko politiko.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Spletna stran Evropskih socialnih skladov –  http://www.eu-skladi.si .

 

EKP_socialni_sklad 

  MIZS_slo

 

 

 

PREDLAGAM OBČINI (Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 2, Številka operacije: OP20.02368, obdobje operacije: 1.3.2018 do 31.10.2018)

Mladinski delavec bo vključen v pilotni projekt predstavitve spletnega orodja “Predlagam občini” med mladimi v občini Ajdovščina, s ciljem aktivnega sodelovanja na portalu in spodbujanja participacije in aktivnega državljanstva med mladimi v omenjeni občini in širšem lokalnem okolju. Področja mladinskega sektorja, ki jih bo mladinski delavec pokrival se nanašajo na: avtonomijo mladih; dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih ter kot glavno, sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi. Izvajanje aktivnosti za predstavitev omenjenega spletnega orodja bo potekala v prostorih Hiše mladih v Ajdovščini. (MC Ajdovščina)

Spletno orodje – Predlagam občini  http://www.predlagam-obcini.si/ je nov portal, ki še ni bil predstavljen javnosti. Omogoča izmenjavo stališč, pogledov in mnenj o javnih tematikah na lokalni ravni. Spletni portal omogoča in spodbuja interakcijo med predstavniki lokalnih skupnosti in mladimi občani, ki si želijo sodelovati pri ustvarjanju prijetnejšega okolja za življenje in razvoj, podati svoje mnenje o posameznem področju, izbrani rešitvi za posamezen izziv ali enostavno postaviti vprašanje predstavnikom občine. 

V sklopu izvajanja mladinskega programa bo mladinski delavec izvajal naslednje naloge:

  •  izvedba do 10 delavnic za mlade v na lokaciji izvajanja aktivnosti, s katerimi se mlade spodbuja k uporabi portala predlagam-obcini.si. Na vsaki delavnici bo vključenih vsaj 10 mladih iz lokalnega
  • okolja, kjer bo mladinski delavec izvajal konkretna usposabljanja s področij: ozaveščanja mladih o pomenu participacije; konkretnih možnosti uporabe portala v okviru aktivnosti posameznih organizacij in izven njih; načinov zbiranje pobud / predlogov vezanih na lokalno okolje z namenom objave na portalu; izvedba skupnih delavnic z odraslimi za izmenjavo sposobnosti in izkušenj z namenom ustvarjanja zavezništva med mladimi in odraslimi na lokalni ravni; predstavitev načina glasovanja preko portala s končnim ciljem stalne in aktivne rabe portala in s tem večanja participacije in aktivnega državljanstva mladih na lokalni ravni.

  • Ustvarjanje vsebine in redno objavljanje le te na družabnih omrežjih facebook in twitter, portala »Predlagam občini«, z namenom informiranja in ozaveščanja ter pridobivanja novih sledilcev.

  • Mladinski delavec bo stalno iskal možnosti sodelovanja z mladinskimi in drugimi organizacijami, ki delujejo v lokalnem okolju in bodo med svojimi člani / uporabniki promovirale in spodbujale uporabo portala.

Vsaj dve kompetenci:

Mladinski delavcec bo v okviru operacije krepil kompetence vodenja skupin mladih, projektnega dela, informiranja, prostovoljstva, predstavitev in izobraževanj ter vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovalnih in zaupnih odnosov z mladimi osebami ter delovanje z mladimi v skupinah in timih in izvajanje dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih in druge strokovne podpore mladim. Vse te kompetence bo mladinski delavec krepil s sočasnim izvajanjem opisanih aktivnosti operacije.

Omenjene kompetence, ki jih bo v sklopu aktivnosti operacije pridobil, mu bodo omogočale osebnostno rast in razvoj, spodbujale bodo njegovo aktivno državljanstvo in socialno vključenost ter bodo izboljševale njegovo zaposljivost. Mladi iskalci prve zaposlitve in mlade brezposelne osebe bodo kot mladinski delavci pridobili izkušnje, znanja in kompetence, ki povečujejo njihove zaposlitvene možnosti tako v kot tudi izven sektorja.

Zaposlitev:

9 mesecev zaposlitve za  mladinskega delavca, od katerega 8 mesecev sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 1 mesec pa sofinancira Inštitut za mladinsko politiko. 

 

Harper Basic co.

 

PODJETNIŠKI POGOVORI (Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1, Številka operacije: OP20. 02367, obdobje operacije: 1.3.2018 do 31.10.2018)

 

Mladinski delavec se bo vključeval v program dela, ki smo ga pripravili z namenom ponuditi mladim dostop do širšega in bolj osebnega načina podajanja informacij na področju podjetništva. Mladinski delavec bo pripravljal in izvajal program za mlade, ki smo ga poimenovali 10 podjetnih.

V sklopu izvajanja mladinskega programa bo mladinski delavec izvajal naslednje naloge:

  •  Izvedba vsakega posameznega dogodka. Predviden pričetek izvajanja je v sredini aprila in zaključek v oktobru.  Podjetniški pogovori bi se vrstili dvakrat mesečno, razen v poletnih mesecih ( julij in avgust), ko bi potekali enkrat mesečno, zaradi večjega števila dopustov in odsotnosti ljudi.

  •  Ohranjanje stika z mladimi podjetniki tudi po izvedbi dogodka, preko elektronske pošte, informiranja o poteku dogodkov in zaključku aktivnosti.

  •  Priprava poročil in člankov za medije ob koncu izvedbe projekta.

Vsaj dve kompetenci:

Mladinski delavec si bo v sklopu mladinskega dela pridobil širok spekter kompetenc, ki mu bodo omogočile osebno rast in razvoj, obenem pa bodo aktivnosti spodbujale pridobivanje znanja na novih področjih, kar bo večalo možnosti za uspešen razvoj kariere, zaposljivost in posledično njegovo socialno vključenost. Mladinski delavec bo vsakodnevno izpostavljen novostim, novim kontaktom in neznanim situacijam, s katerimi se morda pred tem še ni srečeval, le te ga bodo gotovo izoblikovale in mu dodale nov košček v mozaik njegove osebnosti kot take.

Pri samem načrtovanju projekta se bo mladinski delavec naučil kako poteka priprava takšnega projekta in kaj vse je potrebno, da lahko projekt vzpostaviš. Vzpostavil bo pomembne kontakte in vsekakor pridobil bogate izkušnje, ki bodo njegov status na trgu delovne sile dvignile na višji nivo. Ker bo za potrebe projekta moral veliko delovati navzven, bo s tem vsekakor krepil svojo socialno vključenost.

Mladinski delavec bo tako v sklopu svojega delovanja v mladinski organizaciji pridobil nove delovne izkušnje, tako, na področju sodelovanja z mladimi v mladinskih organizacijah in izven, kot tudi širšega spektra izkušenj delovanja z ostalimi javnostmi, s katerimi bo v teku svojega dela prišel v stik.

Zaposlitev:

9 mesecev zaposlitve za  mladinskega delavca, od katerega 8 mesecev sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 1 mesec pa sofinancira Inštitut za mladinsko politiko. 

29664663_900382363456664_2382811670936032322_o

 

VEČ O PROJEKU

 

Inštitut za mladinsko politiko je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« za sofinanciranje operacije »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1 « in »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 2 «, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Obe zaposlitvi sta bili sklenjeni na podlagi javnega razpisa “Javni razpis “zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju” (Uradni list, št. 63/2017) Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Urada republike Slovenije za mladino. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«. Namen in cilj javnega razpisa: Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

 

CILJ JAVNEGA RAZPISA:

Cilj javnega razpisa je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost ciljne skupine mladih, kar povečuje možnosti njihove zaposlitve po izteku operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih.

Ukrep za dosego cilja so spodbude za zaposlitev ciljne skupine mladih v mladinskem sektorju kot mladinski delavec na področju mladinskega dela.

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA:

Ukrep prinaša nove zaposlitve mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim mladim, starim od 15 do vključno 29 let, s katerim se na področju mladinskega dela odzivamo na potrebe mladinskega sektorja. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za zaposlitev in pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.

Kompetence, ki jih na področju mladinskega dela pridobiva mladinski delavec, mu omogočajo osebno rast in razvoj, spodbujajo njegovo aktivno državljanstvo in socialno vključenost ter izboljšujejo njegovo zaposljivost. Mladi iskalci prve zaposlitve in mlade brezposelne osebe bodo kot mladinski delavci pridobili izkušnje, znanja in kompetence, ki povečujejo njihove zaposlitvene možnosti tako v kot tudi izven sektorja. Z ukrepom se tako prispeva k znižanju brezposelnosti mladih ter k povečanju deleža zaposlenih na trgu dela od vključenih mladih.

 

KAJ PROJEKT OMOGOČA :

9 mesecev zaposlitve za oba mladinska delavca, od katerega 8 mesecev sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 1 mesec pa sofinancira Inštitut za mladinsko politiko.