Senčenje na delovnem mestu

 

Senčenje na delovnem mestu je metoda dela, ki posamezniku omogoča neposreden vpogled v delo oz. delovno področje, ki ga zanima oz. za katero si posameznik želi pridobiti širši in predvsem bolj oseben vpogled. V širšem delovnem okolju iz strani zaposlenih je že uveljavljena, medtem ko si v šolski prostor, kot metoda, ki se je lahko poslužujejo tudi mladi, šele utira pot. Je priložnost, ki omogoča dijaku/študentu stik z realnim delovnim okoljem, ki je v nasprotju z njegovim šolskim dnem v učilnici. Omogoča mu širši vpogled v posamezno delovno področje ter tako prispeva k lažji odločitvi glede njegove nadaljnje kariere.

PREDNOSTI, KI JIH IMA METODA SENČENJA ZA DIJAKE

 1. Dijaki osmislijo znanje, ki ga vsakodnevno pridobivajo v šoli, spoznajo kje, kako in zakaj je potrebno. Spoznajo pomembnost tega, kar se učijo, kar ugodno vpliva na njihovo motivacijo za šolsko delo.
 2. Imajo priložnost učenja v realni izkušnji.
 3. Aktivno in realno razmišljajo o svoji nadaljnji študijski poti in karieri (kaj jim je blizu, spoznajo nove možnosti, o katerih prej niso razmišljali, raziskuje poklice in možne smeri študija).
 4. Spoznajo pomen mehkih veščin, širine potrebne za opravljanje poklica.
 5. Razširijo mrežo svojih kontaktov – vzpostavijo pomembne povezave.

PREDNOSTI ZA DELODAJALCE

 1. Sodelovanje z lokalnim okoljem, podjetje se predstavi navzven.
 2. Zaposleni- mentor dobi občutek odgovornosti.
 3. Skrb za kvaliteto bodoče delovne sile.
 4. Majhen vložek podjetja, za velik vpliv na oblikovanje potencialnega bodočega kadra.

 

 

Inštitut za mladinsko politiko je partner v projektu Fair Employment  ”Z mladinskim delom proti brezposelnosti mladih – Fair Employment”.

 

Namen projekta je trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za večjo zaposljivost mladih, kot tudi aktivno državljanstvo. Z javnim razpisom se bodo spodbujale inovativne oblike mladinskega dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki bodo imele tudi širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike.

Več o projektu: https://fairemployment.si/o-projektu-2/ 

Projekt je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS ter Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

image-removebg-previewimage__1_-removebg-preview

 

 

 

 

 

 

 

RAZVOJ IN PROFESIONALIZACIJA NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN PROSTOVOLJSTVA 2019

 

Opis vloge 

 

Delovanje konzorcija IMP-MSA-Zavod Beta zagotavlja povezovanje in kakovostno vsesplošno strokovno podporo širšemu spektru aktivnih organizacij, zavodov, javnih inštitucij in podjetji v občini Ajdovščina ter hkrati nudi dodano vrednost programom konzorcijskih partnerjev: vsak konzorcijski partner prinaša programu znanje in izkušnje, ki obogatijo skupno delo konzorcija in ga dvignejo na višjo kakovostno raven in višjo raven prepoznavnosti. Konkretna tematika (zaposlovanje in izobraževanje mladih) je sicer prisotna vseslovensko, vendar bomo v sklopu konzorcija izbranih treh organizacij naslavljali in reševali problematiko lokalnega okolja in deloma goriške regije (z vključevanjem mladih, ki se šolajo na območju občine Ajdovščina in prihajajo iz širše regije in vključevanjem podjetij iz širšega okolja – na nivoju predvsem regije). Verjamemo namreč, da se največje spremembe lahko naredi v »mikro okolju« (na ravni občine) in v sodelovanju z akterji z različnih področij, ki so v izbrano okolje vpete in poznajo njegove zahteve.

Delo konzorcija, ki ga bo vodil IMP, bo torej tudi v bodoče naslavljalo dva ključna izziva: a) večanje zaposljivosti in zaposlenosti mladih v lokalnem okolju in b) krepitev povezanosti in usklajenega delovanja ključnih akterjev na področju zaposlovanja in izobraževanja mladih v lokalnem okolju

 

Glavne aktivnosti 

 

A. Večanje zaposljivosti in zaposlenosti mladih v lokalnem okolju bomo reševali z naslednjimi aktivnostmi:

 • Senčenje na delovnem mestu. Aktivnost naslavlja problematiko dijakov gimnazijskega programa, ki se o nadaljnjem šolanju odločajo brez »pravega vpogleda« v posamezen poklic. Gimnazijski program namreč ne predvideva prakse. Senčenje na delovnem mestu, ki ga izvaja in koordinira IMP (identificira želje mladih, poišče ustreznega delodajalca, ki bo omogočal senčenje, koordinira aktivnosti idr.), omogoča gimnazijcem enodnevno »senčenje« (opazovanje) določenega, s strani dijaka izbranega delovnega mesta oz. poklica.
 • Sodelovanje na InCastri (Dan odprtih vrat Ajdovske industrije). Dogodek (v organizaciji Ljudske univerze Ajdovščina), ki privablja vse večje število obiskovalcev in odpira vrata podjetij posameznikom in šolam, je tudi eden od rezultatov »Lokalnega partnerstva«. Inštitut bo na dogodku tudi v prihodnje sodeloval kot koordinator aktivnosti za šolarje in dijake ter mlade obiskovalce. Poleg koordinacije bo Inštitut v sodelovanju s konzorcijskimi partnerji oblikoval kratke zabavno-poučne delavnice, namenjene spoznavanju lokalnih podjetij ter posameznih poklicev.
 • Spremljanje in evalvacija izvajanja ukrepov za mlade, zapisanih v Strategiji za mlade občine Ajdovščina 2019 – 2023.. Konzorcijski partner – Mladinski svet Ajdovščina (v nadaljevanju MSA) – bo izvajanje ukrepov spremljal, jih evalviral in v sodelovanji z Inštitutom za mladinsko politiko pripravil predlog morebitnih izboljšav/nadgradnje ukrepov oz. novih ukrepov.
 • Sistem celovitega informiranja mladih v občini. MSA bo (kot krovna organizacija, ki združuje vse mladinske organizacije in organizacije za mlade v občini) skrbel za informiranje mladih o ukrepih, ki se izvajajo zanje, možnosti sodelovanja v analizi ter pridobivanju nabora potreb in želja mladih.
 • Izvedba izobraževalnih in svetovalnih programov za podjetništvo mladih. Del ukrepov, ki so zapisani v Strategiji za mlade občine Ajdovščina 2019 – 2023 bo izvajal Mladinski svet Ajdovščina.

B. Krepitev povezanosti in usklajenega delovanja ključnih akterjev na področju zaposlovanja mladih v lokalnem okolju:

 • Delovanje delovnega telesa Lokalno partnerstvo. IMP bo tudi v nadaljevanju skrbel za nemoteno delovanje delovnega telesa Lokalno partnerstvo, ki povezuje več ključnih deležnikov v lokalnem okolju.

 

Na podlagi JR za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019 (Uradni list RS, št. 34/19), sklepa št. 093-12/2019/559,Konzorcijskega sporazuma št. 1/2019 in pogodbe št. C3130-19-151087 o sofinanciranju vloge Inštituta za mladinsko politiko z naslovom »Z lokalnim povezovanjem do boljših kariernih možnosti za mlade«, je zaposlitev treh oseb za 24 mesecev, od  1.novembra 2019  do 31. oktobra 2021, subvencionirana s strani Ministrstva za javno upravo v okviru omenjenega razpisa.

 

 

KLUB MLADIH SVENTIC IN SVETNIKOV SLOVENIJE – KMSSS

Inštitut za mladinsko politiko je v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije organiziral prvo, ustanovno srečanje kluba mladih svetnic in svetnikov Slovenije. Klub združuje občinske in mestne svetnice in svetnike iz vse Slovenije, ki so bili v letu izvolitve stari do vključno 29 let, njegov namen pa je izmenjava izkušenj in primerov dobrih praks na področju lokalne mladinske politike, strokovna podpora mladim svetnikom in druženje mladih svetnikov iz vse Slovenije

 

Ustanovno srečanje se je začelo z nagovoroma direktorice Inštituta za mladinsko politiko, Nine Bavčar Čargo in predsednice Mladinskega sveta Slovenije, Anje Fortuna. Obe sta povedali, da se danes vse prevečkrat mlade označuje kot apatične, pasivne in nezainteresirane za družbeno in politično dogajanje. In vendar je danes v Sloveniji sto osemdeset mladih svetnic in svetnikov, ki sedijo v mestnih oziroma občinskih svetih in so dokaz, da mlade še kako zanima družbeno dogajanje ter da si mladi želijo sooblikovati prihodnost naše družbe in države.DSC_0072

 

Da so mladi aktivno in da imajo lokalne oblasti pomembno vlogo pri sooblikovanju mladim prijaznega okolja, so se strinjali tudi naslednji govorci.Prvije svojo zgodbo predstavil nekdaj najmlajši poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, danes uspešen mestni svetnik Mestne občine Ptuj, Andrej Čuš. Svojo pot od aktivnega nastopanja naodru, pa do aktivnega županovanja je predstavil župan Občine Medvode, Nejc Smole, ki se je v svojem govoru pošalil, da moraš biti pogumen in hkrati pozitivno nor, da se začneš ukvarjati z lokalno politiko. Za tem je sledila še predstavitev karierne poti nekdanjega podpredsednika Mladinskega sveta Slovenije, danes odločnega župana Občine Ajdovščina, Tadeja Beočanina, ki je mlade svetnice in svetnike opomnil, da je za uspešno vodenje občine potrebno ubrati dinamičen pristop, ki odgovarja na aktualno problematiko tako mladih, kot tudi ostalih občanov.

DSC_0123-2

 

Srečanje se je zaključilo z delavnico, kjer so mlade svetnice in svetniki aktivno sodelovali pri oblikovanju delovanja kluba.  Tekom delavnice so v sproščenem duhu povedali svoje želje in pričakovanja, ki jih imajo do ustanoviteljev kluba. Inštitut za mladinsko politiko in Mladinski svet Slovenije vidijo kot dva pomembna partnerja, ki jim bosta nudila oporo in strokovno pomoč pri procesu oblikovanja mladinskih politik na lokalni ravni. 

Vsi prisotni so se strinjali, da mora Klub postati mladim svetnicam in svetnikom opora in hkrati stičišče idej in znanja za nadaljnje delo v lokalnih skupnostih, kjer se bodo različna mnenja cenila in spoštovala in kjer se bo skupaj gradilo boljši jutri.

 

 

 

PODJETNIŠKI POGOVORI (Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1, Številka operacije: OP20. 02367, obdobje operacije: 1.3.2018 do 31.10.2018)

 

Mladinski delavec se bo vključeval v program dela, ki smo ga pripravili z namenom ponuditi mladim dostop do širšega in bolj osebnega načina podajanja informacij na področju podjetništva. Mladinski delavec bo pripravljal in izvajal program za mlade, ki smo ga poimenovali 10 podjetnih.

V sklopu izvajanja mladinskega programa bo mladinski delavec izvajal naslednje naloge:

 •  Izvedba vsakega posameznega dogodka. Predviden pričetek izvajanja je v sredini aprila in zaključek v oktobru.  Podjetniški pogovori bi se vrstili dvakrat mesečno, razen v poletnih mesecih ( julij in avgust), ko bi potekali enkrat mesečno, zaradi večjega števila dopustov in odsotnosti ljudi.

 •  Ohranjanje stika z mladimi podjetniki tudi po izvedbi dogodka, preko elektronske pošte, informiranja o poteku dogodkov in zaključku aktivnosti.

 •  Priprava poročil in člankov za medije ob koncu izvedbe projekta.

Vsaj dve kompetenci:

Mladinski delavec si bo v sklopu mladinskega dela pridobil širok spekter kompetenc, ki mu bodo omogočile osebno rast in razvoj, obenem pa bodo aktivnosti spodbujale pridobivanje znanja na novih področjih, kar bo večalo možnosti za uspešen razvoj kariere, zaposljivost in posledično njegovo socialno vključenost. Mladinski delavec bo vsakodnevno izpostavljen novostim, novim kontaktom in neznanim situacijam, s katerimi se morda pred tem še ni srečeval, le te ga bodo gotovo izoblikovale in mu dodale nov košček v mozaik njegove osebnosti kot take.

Pri samem načrtovanju projekta se bo mladinski delavec naučil kako poteka priprava takšnega projekta in kaj vse je potrebno, da lahko projekt vzpostaviš. Vzpostavil bo pomembne kontakte in vsekakor pridobil bogate izkušnje, ki bodo njegov status na trgu delovne sile dvignile na višji nivo. Ker bo za potrebe projekta moral veliko delovati navzven, bo s tem vsekakor krepil svojo socialno vključenost.

Mladinski delavec bo tako v sklopu svojega delovanja v mladinski organizaciji pridobil nove delovne izkušnje, tako, na področju sodelovanja z mladimi v mladinskih organizacijah in izven, kot tudi širšega spektra izkušenj delovanja z ostalimi javnostmi, s katerimi bo v teku svojega dela prišel v stik.

Zaposlitev:

9 mesecev zaposlitve za  mladinskega delavca, od katerega 8 mesecev sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 1 mesec pa sofinancira Inštitut za mladinsko politiko. 

29664663_900382363456664_2382811670936032322_o

 

VEČ O PROJEKTU

 

Inštitut za mladinsko politiko je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« za sofinanciranje operacije »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1 « in »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 2 «, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Obe zaposlitvi sta bili sklenjeni na podlagi javnega razpisa “Javni razpis “zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju” (Uradni list, št. 63/2017) Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Urada republike Slovenije za mladino. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«. Namen in cilj javnega razpisa: Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

 

CILJ JAVNEGA RAZPISA:

Cilj javnega razpisa je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost ciljne skupine mladih, kar povečuje možnosti njihove zaposlitve po izteku operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih.

Ukrep za dosego cilja so spodbude za zaposlitev ciljne skupine mladih v mladinskem sektorju kot mladinski delavec na področju mladinskega dela.

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA:

Ukrep prinaša nove zaposlitve mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim mladim, starim od 15 do vključno 29 let, s katerim se na področju mladinskega dela odzivamo na potrebe mladinskega sektorja. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za zaposlitev in pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.

Kompetence, ki jih na področju mladinskega dela pridobiva mladinski delavec, mu omogočajo osebno rast in razvoj, spodbujajo njegovo aktivno državljanstvo in socialno vključenost ter izboljšujejo njegovo zaposljivost. Mladi iskalci prve zaposlitve in mlade brezposelne osebe bodo kot mladinski delavci pridobili izkušnje, znanja in kompetence, ki povečujejo njihove zaposlitvene možnosti tako v kot tudi izven sektorja. Z ukrepom se tako prispeva k znižanju brezposelnosti mladih ter k povečanju deleža zaposlenih na trgu dela od vključenih mladih.

 

KAJ PROJEKT OMOGOČA :

9 mesecev zaposlitve za oba mladinska delavca, od katerega 8 mesecev sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 1 mesec pa sofinancira Inštitut za mladinsko politiko.