Mladinska politika

Mladinska politika ni politika mladih, niti ni politika o mladih, ampak je politika za mlade. Konkretneje povedano je mladinska politika nabor ukrepov na različnih področjih javne politike, katerih namen je integracija vedno novih generacij v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.

Gre torej za sistem dejavnosti lokalnih skupnosti, ki mladim omogočajo čim enostavnejši in čim hitrejši prehod v odraslost. Namen mladinske politike je torej olajšati prehode iz izobraževanja na trg dela, iz enega bivalnega okolja v drugega ipd.

 

Pregled definicij in njihovo tolmačenje nam odpre dve smeri mladinske politike:

  • ukrepom, usmerjenim predvsem v integracijo mladih v ekonomsko življenje skupnosti, pravimo horizontalna mladinska politika;
  • ukrepom, ki so lastni prostoru mladine in predstavljajo podporne mehanizme za razvoj mladinskega dela, delovanja mladinskih organizacij, participacije mladih in informiranja mladih, pa vertikalna mladinska politika.

 

Horizontalna mladinska politika

V horizontalno smer spadajo ukrepi, ki so sicer sestavni del drugih (področnih) politik, vendar želi družba s posebnimi ukrepi za mladino še posebej zagotoviti spodbujevalne okoliščine za lažjo integracijo mladih v družbo (stanovanjska politika, politika zaposlovanja, zdravstvena politika, izobraževalna politika itd.).

Ukrepi so lahko torej namenjeni izključno mladim ali pa gre za ukrepe, ki predstavljajo mladinsko razsežnost v ukrepih za prebivalstvo kot celoto. Družba potrebuje avtonomne posameznike, ki so se sposobni vključevati vanjo. Avtonomijo spodbujajo ravno ukrepi horizontalne ravni.

 

Vertikalna mladinska politika

Ukrepov, ki so prvenstveno lastni prostoru mladine in so namenjeni spodbujanju vključevanja mladih v mladinsko delo, zagotavljanju pogojev za izvajanje mladinskega dela ter izdelavi in oblikovanju osnov za določanje ciljev in ukrepov na področju mladinske politike, vključno z različnimi oblikami vključevanja mladih v oblikovanje ukrepov mladinske politike, ni mogoče zagotoviti v okviru drugih javnih politik, zato pravimo, da spadajo med t. i. vertikalne ukrepe. Ti se odražajo v specifičnih potrebah mladih in mladinskega dela.

Kulturna politika

Politika informiranja mladih

Politika izobraževanja

Politika mobilnosti

Mladinski svet lokalne skupnosti

Politika preprečevanja nasilja in kriminala

mladinska-politika